Aanbod van Bslim op een rijtje

Binnen het programma organiseren de partners een aanbod passend voor hun wijk. Promotie voor dit aanbod gebeurt via de activiteitenladder, de Facebookpagina, het Twitter account, Instagram en de Bslim website. Hieronder het algemene aanbod:

  • Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen;
  • Actieve pauzes;
  • Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding maakt onderdeel uit van Bslim;
  • Stimuleren van scholen om vignet gezonde school te behalen op het onderdeel sport & bewegen;
  • Opzetten van SchoolSportClub in de wijk;
  • Kinderen met een motorische achterstand, krijgen een aanbod tot een MRT-traject (Motorisch Remedial Teaching);
  • Clinics door sportaanbieders.

Bslim-teams in de wijk

Binnen iedere wijk is een Bslimteam actief. Ieder team bestaat uit meerdere beweegprofessionals.

  • Brede vakdocent sport
  • Buurtsportcoach
  • Bslim schoolsportcoach

De Bslim-teams worden waar mogelijk ondersteund door studenten van verschillende sportopleidingen (Hanze Instituut voor Sportstudies en Alfa College). Professionals en studenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. In december 2016 is de kadernota Bslim 3 in de raad vastgesteld.

Bslim door de jaren heen

Bslim is sinds de start in 2006 niet stil blijven staan. Door de jaren heen werden er diverse veranderingen doorgevoerd. Welke dat zijn kun je hier lezen.

2011
In 2011 werd het programma op enkele onderdelen aangepast. De focus ging naar kinderen van 4 tot 12 jaar en VMBO-leerlingen tot 15 jaar uit de Bslim-wijken. Via een activiteitenaanbod werd als doelstelling gesteld om de jongeren te stimuleren tot een actieve & gezonde leefstijl en talent te ontdekken & te ontwikkelen. De  Nederlandse Norm voor Gezond bewegen (NNGB), wat inhoudt dat kinderen één uur intensief moeten bewegen per dag om gezond te blijven, wordt aangehouden door Bslim.

2013
In 2013 werd gestart met het project ‘Bewegen voor kinderen slim, fit en gezond’. Met dit project werd ingezet op het verbeteren van het bewegingsonderwijs en de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen door inzet van twee uur vakdocenten uit het bewegingsonderwijs. Inmiddels wordt dit nu op 19 scholen in de Stad uitgevoerd.

2015
In 2015 zijn we gestart met Bswim. Onder schooltijd krijgen de kinderen 6 á 7 zwemlessen om hun plezier in het zwemmen te behouden en hun zwemvaardigheden op peil te houden. De kinderen komen op de fiets naar het zwembad en het motto is: iedereen doet mee!

Laagdrempelig en professioneel
Activiteiten van Bslim kenmerken zich door het laagdrempelige karakter en de vaste tijdstippen. Naschools en binnenschools is er voldoende aanvod met clinics van diverse sportaanbieders. Ook organiseert Bslim stedelijke toernooien en activiteiten en/of werkt toe naar een stedelijk evenement (KNVB straatvoetbal). Hierbij worden de uitgangspunten van Fair Play gehanteerd wat inhoudt dat respect voor de tegenstander, de medespeler, de leiding en de omgeving centraal staan.

De sport- en beweegactiviteiten zijn afgestemd op de behoefte binnen de wijk, waarbij sportverenigingen uitdrukkelijk als partner zijn verbonden. Hier zit immers de continuïteit om te blijven sporten/bewegen. Kortom: kinderen krijgen de kans om gebruik te maken van een laagdrempelig sportaanbod om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De eventuele doorstroming naar een vereniging wordt gestimuleerd door de Bslim-professionals en bespreekbaar gemaakt met de ouders.

JOGG en Healthy Ageing

Bslim stimuleert kinderen en jeugd tot een gezonde actieve leefstijl. Daarmee is Bslim een belangrijke pijler voor gezonde bewegingen als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Healthy Ageing (regionaal). Dit zijn dus geen individuele programma’s, maar samen wordt gekeken hoe we de jeugd kunnen activeren en bewust maken van een gezonde actieve leefstijl zodat de kinderen in onze Stad gezond opgroeien (Healthy ageing).

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Naast een algemeen beweegaanbod voor basisschool- en VMBO-scholieren heeft Bslim ook aandacht voor kinderen met een bewegingsachterstand. Voor deze kinderen is er een beweegprogramma op maat. Kinderen krijgen speciale lessen waarbij individuele beweegopdrachten centraal staan. Ze worden hierop persoonlijk gecoacht.

Ook huiswerkopdrachten maken deel uit van het programma. Tijdens de lessen gaan leren en plezier in bewegen hand in hand. Hierdoor ontwikkelt het kind meer vaardigheden en meer zelfvertrouwen. De stap naar een reguliere sportvereniging is na afloop van het programma een uitstekend vervolg.

Huisstijl Bslim

Hier vind je richtlijnen over het merkgebruik Bslim en kun je logo’s, stramienen voor posters, flyers en presentaties downloaden. Klik op het onderstaande logo.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign